Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

In dit document zijn opgenomen de algemene voorwaarden van Transformatie-coachen door Margo Riphagen. Transformatie-coachen is een onderdeel van  gevestigd aan de Fuutstraat 22 in Dordrecht. Hierin staan de afspraken behorend bij onze overeenkomst.

De algemene voorwaarden bestaan uit twee delen:

  • Deel 1 voor coaching en therapie
  • Deel 2 voor het groepsgerichte aanbod

De algemene voorwaarden voor therapie/coaching

Bij Transformatiecoachen wordt gewerkt volgens afspraak. Annulering van een afspraak dient 24 uur van te voren telefonisch te geschieden anders wordt een half consult in rekening gebracht.

De werkwijze bij Transformatiecoachen is transparant. Dit betekent dat er gezamenlijk gekeken wordt naar de doelen en dat je geïnformeerd wordt over de werkwijze en de mogelijke effecten van de sessies. Door deze overeenkomst aan te gaan stemt u in me te behandeling en neemt u verantwoordelijkheid voor uw eigen aandeel in het proces om de behandeling te laten slagen.

Hoewel Transformatiecoachen tevreden klanten heeft en de behandeling vrijwel altijd tot resultaten leiden, kunnen er geen garanties worden geboden. Wel is er van beide zijdes een inspanningsbereidheid.

Artikel 1 definities

Opdrachtnemer: De natuurlijke of rechtspersoon in haar hoedanigheid van therapeut/coach, die diensten aanbied in de vorm van sessies.

Opdrachtgever: De natuurlijke rechtspersoon die aan de opdrachtnemer heeft gevraagd om begeleiding.

Therapeut: Therapeut/coach

Klant: De natuurlijke persoon die deelneemt aan het begeleidingstraject op het gebied van therapie/coaching.

Diensten: Alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven

Overeenkomst: elke afspraak tussen opdrachtgever en opdrachtnemer tot het verlenen van diensten door de opdrachtnemer te behoeve van de opdrachtgever.

Artikel 2 Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle geleverde diensten van de therapeut/coach. De opdrachtgever gaat akkoord met deze algemene voorwaarden.

Artikel 3 Toepasselijke gedragsregels en reglementen

De therapeut voert zijn of haar diensten uit in overeenstemming met de algemeen in Nederland geldende beroepsregels en tuchtrechtspraak

Artikel 4 Totstandkoming van de overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van de algemene voorwaarden.

Artikel 5 Uitvoering van de overeenkomst

Iedere overeenkomst leidt voor de opdrachtnemer tot een inspanningsverplichting, waarin opdrachtnemer gehouden is haar dienst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit te voeren.

Artikel 6 honorarium en kosten

Het honorarium van de opdrachtnemer bestaat tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen uit een vooraf vast bepaald bedrag per sessie. De sessies worden na afloop via een pinbetaling afgerekend. De opdrachtnemer krijgt een factuur mee, met daarop de datum en persoonsgegevens. Deze factuur wordt opgeslagen in een beveiligde computer en doorgestuurd naar de administratie van de opdrachtnemer. De opdrachtnemer behoud zich het recht voor om jaarlijks de tarieven aan te passen. De opdrachtgever blijft voor de loop van het traject, het van te voren afgesproken bedrag betalen.

Artikel 7 Beëindiging van de overeenkomst

De opdrachtnemer is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen met onmiddellijke ingang. De opdrachtgever wordt daarvan mondeling op de hoogte gesteld. De opdrachtgever kan tevens de overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen. De opdrachtgever stelt de opdrachtnemer mondeling op de hoogte voor beëindiging.

Artikel 8 annuleringskosten

Bij annulering of wegblijven bij de afgesproken sessie, wordt er 50% van het verschuldigde bedrag in rekening gebracht.

Artikel 9 Overmacht

Indien de opdrachtnemer door overmacht of ziekte wordt verhinderd de overeengekomen afspraak na te komen, heeft zij het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Zonder dat zij aan schadevergoeding of garantie gehouden is.

Artikel 10 Aansprakelijkheid

De opdrachtnemer is slechts aansprakelijk voor schade geleden door de opdrachtgever, die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan opdrachtnemer toe te rekenen tekortkoming, met dien verstanden dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade waartegen de opdrachtnemer verzekerd is, dan wel redelijkerwijs, gezien de branche geldende gebruiken, verzekerd behoren te zijn.

Artikel 11 geschillen

Op alle overeenkomsten en rechtshandelingen tussen opdrachtnemer en opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing. Transformatiecoaching is aangesloten bij Solopartners die het klacht of tuchtrecht vertegenwoordigen. Maar uiteraard is het wenselijk om er in eerste instantie als opdrachtgever en opdrachtnemer uit te komen.

 

Voor akkoord worden deze voorwaarden tijdens de eerste sessie ondertekend.

Deel 2 voor het groepsgerichte aanbod

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Margo Riphagen Eigenaar coachingspratijk (Hardtzaken). en deelnemers aan het groepsgerichte aanbod van Transformatiecoachen.

De deelnemer wordt goed geïnformeerd over de opzet en werkwijze met betrekking tot de training. Dit gebeurd  door middel van actuele informatie op de website en via de e-mail en of telefonisch.

Inschrijving:

Inschrijving voor het trainingsaanbod geschied via de webshop. Bij aanmelding betaal je het cursusbedrag. Indien je wilt kun je een annuleringsverzekering afsluiten. Een annuleringsverzekering sluit je af door 10% van het cursusgeld extra te betalen en over te maken naar rekeningnummer NL56INGB 0006489476 ten name van Hardtzaken. Geef hierbij aan om welke workshop of training het gaat en dat het om een annuleringsverzekering gaat.

Deelneming geschiedt op basis van vrijwilligheid en voor eigen verantwoordelijkheid. Door inschrijving verklaart men zich hier mee akkoord.

Annulering:

Annulering is alleen mogelijk als je een annuleringsverzekering hebt afgesloten. Annuleren moet een geldige reden hebben, bijvoorbeeld ziekte van jou of een familielid waar je voor moet zorgen. Veranderende omstandigheden, bijvoorbeeld een nieuwe baan waarbij je geen vrij krijgt op de cursusdag.

Ook als je door ziekte niet naar de workshop of training kan komen, krijg je alleen je geld terug  als je een annuleringsverzekering hebt afgesloten. Je krijgt dan het geld van de niet gevolgde trainingsdagen terug.

De scholingsaanbieder behoudt zich het recht voor een training of workshop te annuleren, wegens gebrek aan voldoende inschrijvingen. De scholingsnemer heeft bij annulering recht op teruggave van de reeds betaalde deelnemerskosten.

Overmacht of ziekte:

Indien de scholingsdeelnemer, wegens zwaarwegende gebeurtenissen of wegens ziekte of overmacht aan één of meerdere scholingsmomenten niet kan deelnemen dan dient hij/Zij dit mondeling aan de scholingsaanbieder door te geven. In overeenstemming wordt bekeken wanneer , of  en op welk tijdstip de gemiste bijeenkomst wordt ingehaald. Ook de trainer kan door ziekte geveild zijn. De les wordt dan geannuleerd en gezamenlijk wordt gekeken hoe die bijeenkomst wordt ingehaald.

Aansprakelijkheid:

De scholingsaanbieder heeft een schadeverzekering. Mocht er toch onverhoopt iets voorvallen. Dan wordt er in overeenstemming gehandeld met wat er onder de schadeverzekering valt. Uiteraard heeft de scholingsdeelnemer zijn/haar eigen verantwoordelijkheid om op gepaste wijze met het materiaal en het lesaanbod om te gaan.

Vertrouwelijkheid:

Alle partijen verplichten zich om informatie van vertrouwelijke aard binnen de scholingssetting te houden. We werken in een veilige omgeving en om  dat veilig te houden hebben we allen een inspanningsverplichting.

Lesmateriaal:

Het lesmateriaal mag uitsluitend voor eigen doeleinden worden gebruik. Al het scholingsaanbod blijft eigendom van Hardtzaken. En mag niet aan derden worden gegeven.

Video en geluidsopnames:

Het is niet toegestaan tijdens de training video of geluidsopnames te maken.

Respectvolle omgang:

Van scholingsaanbieders , opleiders en scholingsdeelnemers wordt een respectvolle bejegening van elkaar en anderen verwacht. Indien er sprake is van on respectvolle benadering kan de trainingsdeelnemer hierop worden aangesproken. Indien hierop geen verandering optreedt kan de trainingsdeelnemer de toegang tot de training worden ontzegt. Veiligheid staat hoog in het vaandel bij Hardtzaken.

 

 

 

 

 

 

 

Contactgegevens

Transformatie Coachen
Margo Riphagen
Oranjepark 4
3311 LR Dordrecht

T: 06 241 119 62

Volg ons op

Back to Top